(kontumtv.vn) – Ngày 24/ 4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tại Hội nghị, Các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên quán triệt về vai trò, ý nghĩa của Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước và tăng cường niềm tin, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

quan triet

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị

Theo Quyết định 217, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp như Hội Nông dân, hội Cựu chiến Binh, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiện giám sát đối với cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, các cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử và công chức, viên chức Nhà nước, đồng thời thực hiện vai trò phản biện việc thực hiện cương lĩnh chính trị, các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và quy định của tổ chức Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước.v.v. Theo quyết định 218, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp và nhân dân có quyền tham gia góp ý đối với các tổ chức Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương trên tinh thần xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát huy các mặt đã đạt được và khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Ngoài ra, các Quyết định này cũng đã quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu, xử lý các ý kiến góp ý.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *