(kontumtv.vn) –  Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án 02 – 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 – 2016” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hội nghị taaoj huấn Đè án 02-1133
Hội nghị tập huấn Đè án 02-1133/TTG

Tham gia tập huấn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban điều hành Đề án; 120 học viên là cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp và tổ nòng cốt tại 10 xã điểm triển khai thực hiện Đề án.

Các học viên được quán triệt một số văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về triển khai Đề án 02 – 1133 của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền Hiến pháp 1992 sửa đổi, kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật, pháp luật hòa giải ở cơ sở.

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác của mỗi người dân; tạo nếp sống tự quản theo pháp luật trong từng cộng đồng dân cư, từng bước hạn chế vi phạm pháp luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *