(kontumtv.vn) – Ngày 15/1, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tuyên truyền viên và lãnh đạo các Phòng Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Hữu Hải đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị tập huấn Luật Hợp tác xã
Hội nghị tập huấn Luật Hợp tác xã

Luật HTX năm 2012, thay thế Luật HTX năm 2003, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013, với nhiều điểm mới quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới; củng cố, đổi mới hoạt động các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiện có theo đúng bản chất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng khắp và có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, với nhiều nội dung quan trọng: Quán triệt Kết luận 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kế hoạch 51 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị; Những nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012; các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ và Bộ ngành Trung ương về thực hiện các quy định của Luật Hợp tác xã, nhất là hướng dẫn về quy trình, cách thức đăng ký HTX, chuyển đổi HTX, chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX theo Luật HTX 2012 và Quyết định 2261 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015- 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải yêu cầu các học viên tham gia lớp tập huấn học tập nghiêm túc, đảm bảo thời gian; tập trung trao đổi về những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong thực tiễn, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Sau lớp tập huấn, các sở ngành, các địa phương và Liên minh HTX tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến thực hiện Luật HTX 2012; xây dựng kế hoạch phát triển HTX trong năm 2015 và những năm tiếp theo ở ngành mình, cấp mình; tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích phát triển các mô hình HTX và kinh tế tập thể; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc củng cố, đổi mới, phát triển các mô hình HTX theo đúng Luật HTX 2012 và Kế hoạch 51 của Tỉnh ủy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *