(kontumtv.vn) – Ban điều hành Đề án 02 – 1133 tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 02 – 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” năm 2014 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2015.

Hội nghị triển khai Đề án 02-1133 của Thủ tướng Chính phủ
Hội nghị triển khai Đề án 02-1133/TTg

Thực hiện Đề án 02 – 1133 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2014, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố lựa chọn làm điểm ở 10 khu dân cư và tổ chức thành lập “Tổ nòng cốt”. Nhìn chung các “Tổ nòng cốt” đã phối hợp tốt với Ban nhân dân và các đoàn thể của khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, qua đó nhân dân tại các khu dân cư triển khai điểm luôn có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2015, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh đẩy mạnh phối hợp triển khai thực hiện Đề án và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành. Trong đó, tập trung triển khai Đề án phải gắn liền với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tập trung triển khai thực hiện Đề án ở những địa bàn khu dân cư làm điểm, nhằm rút  kinh nghiệm trong việc xây dựng nội dung, hình thức, mô hình, cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, với các cơ quan nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Đồng thời triển khai nhân rộng “Tổ nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” ở cơ sở.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *