(kontumtv.vn) – Chiều 21/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

Hội nghị trực tuyến tại ddierm cầu tinhrt Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Đến hết năm 2014 cả nước có 785 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gần 1.300 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, trên 2.800 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Bình quân mỗi xã trong cả nước đạt 10 tiêu chí và không có xã trắng tiêu chí. Hiện nay, có 2 đơn vị cấp huyện là Xuân Lộc và Long Khánh của tỉnh Lâm Đồng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với nguồn đầu tư trên 5.200 tỉ đồng của Chính phủ cho xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong cả nước đã lồng ghép và huy động gần 158.000 tỉ đồng để tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn lồng ghép từ các chương trình trên 23.500 tỉ đồng; vốn tín dụng trên 85.000 tỉ đồng; vốn doanh nghiệp đóng góp trên 5.800 tỉ đồng và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 18.000 tỉ đồng. Có được kết quả tốt trong xây dựng nông thôn mới là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, các địa phương và sự ủng hộ cao của quần chúng nhân dân. Hiệu quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống văn hóa cho khu vực nông thôn.

Thông qua thảo luận, kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành và địa phương, Hội nghị đã chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới như: Một số tiêu chí chưa phù hợp với đặc thù vùng miền trong cả nước, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, các tiêu chí về giao thông, về quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về nhà ở, về xây dựng nghĩa trang, chợ nông thôn, y tế, về điện, thủy lợi và hình thức tổ chức sản xuất. Tại Hội nghị, các địa phương đã kiến nghị với Chính phủ nên ưu tiên ngân sách đối với các tỉnh khó khăn, giúp các tỉnh đạt được mục tiêu có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Đồng thời kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương rà soát, điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Kon Tum, ông Võ Ngọc Trung, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà báo cáo: Đến nay huyện Đăk Hà có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Đăk Mar và Hà Mòn, huyện phấn đấu trong năm 2015 có thêm xã Đăk La đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Võ Ngọc Trung đề nghị BCĐ Trung ương bổ sung nguồn vốn cho các tỉnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có cơ chế, chính sách hợp lý để lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới.

Thông qua thảo luận, Hội nghị thống nhất cao với mục tiêu đến cuối năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 xã đạt chuẩn trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống người nông dân về cả vật chất và tinh thần luôn là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị, đây là sự nghiệp của toàn thể nhân dân. Thủ tướng chỉ đạo, bên cạnh thực hiện tốt mục tiêu năm 2015, các bộ, ngành, địa phương khi tổ chức Đại hội Đảng các cấp phái chú trọng xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Chúng ta đang đẩy nhanh CNH-HĐH đất nước, nhưng trước hết là CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu tổng hợp chính là nội dung cụ thể của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Chúng ta nói chăm lo cải thiện đời sống của người nông dân, phải thực hiện tiến bộ công bằng trong từng bước phát triển. Nghị quyết của Đảng là tăng trưởng gắn liền với tiến bộ xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, mà nhân dân sống ở địa bàn nông thôn 70%. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cũng là thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, cải thiện đời sóng nhân dân, phát triển bền vũng trên địa bàn nông thôn”.

Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới cùng các bộ, ngành rà soát, bổ sung các chính sách phù hợp hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Trong đó, ưu tiên
chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn; chính sách tín dụng ưu đãi và tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ngành liên quan rà soát, ưu tiên tăng thêm nguồn lực cho các địa phương trong xây dựng nông thôn mới và yêu cầu các địa phương cần chủ động phát huy nội lực, thu hút đầu tư cho Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

                                                                                      Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *