DC LUU GIU

(kontumtv.vn) – Sau hơn 16 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 – khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Đăk Glei ngày càng mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Việc sưu tầm, nghiên cứu và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phục hồi các làng nghề truyền thống, phục dựng các lễ hội dân gian được thực hiện có hiệu quả. Huyện đã phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá dân gian Việt Nam, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện 2 chuyến điền dã tại các thôn, làng sưu tầm sử thi các dân tộc; phục dựng được 1 lễ hội Đâm trâu của người Jẻ – Triêng; xây dựng 90 nhà rông văn hóa trên tổng số 112 thôn làng; 19 hội trường thôn. Toàn huyện lưu giữ được 69 bộ cồng chiêng tập thể, 55 đội cồng chiêng…

Những nỗ lực trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc đã làm chuyển biến được ý thức của quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Glei trong việc gìn giữ và đưa các giá trị văn hóa truyền thống  vào đời sống.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *