(kontumtv.vn) – Nhờ triển khai có hiệu quả Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giai đoạn 2008-2014, huyện Ngọc Hồi đã xây dựng được 61 khu dân cư tiến tiến trong tổng số 76 khu dân cư trên địa bàn. Thông qua cuộc vận động, người dân thêm tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được bảo tồn và phát huy, những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được loại bỏ; tinh thần dân chủ, đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng được phát huy. Cuộc vận động đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khu dân cư no đủ, vững mạnh, an toàn, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

                                                                    Văn Hiển – Thanh Hà

                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *