(kontumtv.vn) – Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, những năm qua, Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Huyện ủy Sa Thầy quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, cấp ủy theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phân công cấp ủy viên từ huyện đến xã về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; làm tốt công tác phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, khắc phục bệnh chạy theo thành tích làm ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng tổ chức đảng. Bà Trần Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sa Nghĩa cho biết: “Đảng ủy đã phân công 11/11 đồng chí cấp ủy viên về phụ trách các chi bộ và tham gia sinh hoạt tại các chi bộ định kỳ hàng tháng. Đồng thời, Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ tổ chức nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ theo hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Hầu hết các chi bộ cũng đã bám sát các nội dung theo hướng dẫn 09 đầy đủ và đảm bảo chất lượng sinh hoạt trong mỗi kỳ sinh hoạt của chi bộ”.

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng còn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên để nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  để tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ đảng viên. Ông Lê Minh Luận, Bí thư Đảng ủy xã Sa Bình nói: “Đảng ủy luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của mình, đặc biệt trong vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là căn cứ nghị quyết, chương trình hoạt động toàn khóa cũng như quy chế hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể hóa hàng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã đề ra chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó để kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời uốn nắn”.

Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện Sa Thầy, công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến 30/6/2018, huyện đã kết nạp được 275 quần chúng ưu tú vào Đảng; có 57 tổ chức đảng, tăng 01 tổ chức đảng so với đầu nhiệm kỳ. Kết quả phân loại tổ chức đảng hàng năm đều đạt so với kế hoạch, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Năm 2017 có 30 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 23 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 01 chi bộ chưa phân loại do mới thành lập dưới 06 tháng. Ông Nguyễn Kim Thái, Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy cho biết: “Về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay các tổ chức cơ sở đảng qua phân loại thì năm sau tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh cao hơn năm trước, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện là vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đội ngũ đảng viên ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; đảm bảo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tốt ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Sa Thầy tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và của từng đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; kịp thời xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm… Phấn đấu xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *