(kontumtv.vn) – Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

HUYEN TU MO RONG

Các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe quán triệt nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 23/3/2017 của Bộ Chính trị “Về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/2/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các chi bộ Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện để vận dụng vào thực tiễn công tác, lao động, học tập; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hữu Nam – Xuân Lâm

                                                                               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *