(kontumtv.vn) – Sau 3 năm thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Kon Tum đã thực hiện đạt và vượt mức 18/22 chỉ tiêu đề ra trong 7 mục tiêu được xác định trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015. 

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chiến lược quốc gia BĐG tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum đã xác định  22 chỉ tiêu trong 7 mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực, bao gồm: Chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, gia đình. Qua 3 năm thực hiện, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh bước đầu có chuyển biến tích cực. Qua đó, đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình. Ông Blong Tiến, Giám đốc Sở LĐ-TH&XH, Thường trực Ban VSTBPN tỉnh cho biết: “Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, kết quả đã có 18/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt là các chỉ tiêu về giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe, lao động – việc làm”.

Tuy nhiên hiện nay, tỉnh Kon Tum còn  4 chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra, đó là: Tỷ lệ nữ lãnh đạo UBND các cấp chỉ đạt 10,52/70%; tỷ lệ nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị  đạt 45,9/70%; tỷ lệ doanh nghiệp có phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý  đạt 29,7/35%; tỷ lệ phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 61,3/80%.

Để thực hiện tốt hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới trong thời gian tới, Ông Blong Tiến cho biết một số giải pháp trọng tâm của tỉnh: “Sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BĐG. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và sự phối hợp liên ngành về BĐG. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về BĐG cho các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG vào chương trình, kế hoạch công tác của các ngành, các địa phương”.

Với những giải pháp cụ thể đã được xác định, tỉnh Kon Tum đang phấn đấu đạt 4/22 chỉ tiêu còn lại vào năm 2015.

                                                                 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *