(kontumtv.vn) – 5 năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tập trung chỉ đạo triển khai sâu rộng, gắn liền với các phong trào thi đua sôi nổi của quần chúng ở cơ sở, đã góp phần tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội tại địa bàn tỉnh.

Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei là một trong số khu dân cư tiêu biểu triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của huyện Đăk Glei. Ở đây, Ban Công tác Mặt trận thôn không chỉ vận động bà con chăm lo sản xuất để giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn giúp mọi người thắt chặt đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Ông Võ Tiến Hùng,Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đăk Dung nói:  “Qua cuộc vận động, toàn dân đã đoàn kết, cùng nhau giữ gìn an ninh chính trị xây dựng, phát triển kinh tế, ba là về công tác chăm lo sức khỏe, giáo dục cho trẻ em, cho  người già… nói chung thôn đã lồng ghép với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền để nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Mặt trận
Họp Ban Công tác Mặt trận thôn

Giai đoạn 2009-2014, với quan điểm lấy đại đoàn kết dân tộc làm động lực, lợi ích của nhân dân làm điểm tương đồng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh làm nội dung, sự tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ở cộng đồng dân cư làm mục đích, lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân làm phương châm, cuộc vận động đã thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, lan tỏa trong cuộc sống, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân và của cả cộng đồng, tạo nên sức mạnh to lớn góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Bùi Văn Đường, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đăk Glei cho biết: “Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc 5 nội dung cuộc vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Nét nổi bật nhất  công tác mặt trận trong những năm qua địa phương đạt được, chính là sự yên dân,  nhân dân, đồng bào các dân tộc trong huyện rất đồng thuận, tin tưởng vào đường lối của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an ninh, an toàn trật tư xã hội được giữ vững”.

5 năm qua, cuộc vận động đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chương trình an sinh xã hội của tỉnh đã huy động được trên 400 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, hỗ trợ nhà ở, điều kiện sản xuất và sinh hoạt cho hộ nghèo. Quỹ  “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ được hơn 64 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 2.442 căn đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 248 căn nhà và lồng ghép hỗ trợ làm mới 237 căn nhà theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167 của Chính phủ… Ngoài ra, UBMTTQVN tỉnh đã chủ động lồng ghép 12/19 tiêu chí của Bộ  tiêu chí quốc gia về nông thôn mới vào các nội dung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã huy động được nội lực trong nhân dân để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đánh giá: “ Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, trong đó cuộc vận động “Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” chúng tôi triển khai hết sức tích cực. Cứ một người làm một việc, một tổ chức, một đơn vị làm một việc thì sẽ trở thành một khối lượng lớn, một thành tích lớn, chung cho toàn tỉnh, góp phần cùng với tỉnh xây dựng Kon Tum sớm ổn định và thoát nghèo”.

Có thể nói cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã tạo thành động lực thúc đẩy ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa bàn tỉnh. Đó là cơ sở để cuộc vận động tiếp tục đi vào đời sống nhân dân bằng những chuyển biến tích cực mới trong những năm tiếp theo.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *