(kontumtv.vn) – Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum  lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 342 đại biểu đại diện cho gần 24.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong những năm tới. Do vậy Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để  đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm và nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với những thành tựu và khuyết điểm, yếu kém, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đi sâu phân tích một cách thấu đáo những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và dự báo đầy đủ những khó khăn, thách thức trong 5 năm tới. Trên cơ sở đó xác định cho được những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, khả thi nhằm phát huy cao độ những thành tựu đạt được, khắc phục triệt để những khuyết điểm, yếu kém, bảo đảm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đề ra. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: ”Từng đại biểu dự Đại hội cần đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; có tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo sâu sát, dân chủ, gắn bó mật thiết và có uy tín cao đối với cán bộ, nhân dân, đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV thực sự là một tập thể mạnh, có cơ cấu hợp lý, luôn đoàn kết, thống nhất và có quyết tâm chính trị cao, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lựa chọn những đồng chí ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh để bầu làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo chủ trương của Trung ương Đảng, kịp thời điều chỉnh các mục tiêu trọng tâm, đề ra các nhóm cơ chế, chính sách, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo, điều hành vào các lĩnh vực then chốt. Đảng bộ đã  huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt gần 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ. Thu ngân sách tại địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến năm 2015 đạt trên 2.130 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.555 USD.  Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố, ngày càng vững mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, giảm từ trên 33% năm 2010 xuống còn  dưới 12% năm 2015. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực.

  Tuy nhiên, so với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, Kon Tum vẫn còn là một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, quy mô nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; chưa có doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực, đầu tàu trong tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Văn hóa, giáo dục, y tế còn có mặt hạn chế. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có nơi, có lúc còn hạn chế. An ninh chính trị còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định . . .

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV tại Đại hội  nêu rõ: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, song Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng,  các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương  và tình hình thực tiễn  để cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo toàn diện, sâu sát việc tổ chức thực hiện  nhiệm vụ chính trị. Trong quá trình lãnh đạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; làm việc theo đúng qui chế, quy trình, chương trình, kế hoạch công tác. Phương thức lãnh đạo tiếp tục có sự đổi mới. Phong cách và lề lối  làm việc ngày càng sát cơ sở, giải quyết và chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả nhiều vấn đề  đột xuất, phát sinh.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn một số khuyết điểm. Việc lãnh đạo khắc phục một số khuyết điểm, yếu kém trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính và thu hút đầu tư chưa triệt để; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với một số loại tội phạm pháp luật có lúc chưa thật quyết liệt; một số chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy có nội dung chưa thật trọng tâm, chưa xác định rõ phạm vi, thể loại văn bản ban hành, gây lung túng cho quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh khóa XIV nhận thấy, trong thời gian tới cần phải tập trung lãnh đạo các vấn đề trọng tậm như tiếp tục triển khai các đề án, nhất là các đề án có mục tiêu thực hiện đến năm 2020; nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quán triệt và triển khai  thực hiện Nghị quyết Trung ương 8  khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo  thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức . . .

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những kết quả Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum  đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, nhìn nhận so với các tỉnh trong khu vực  Tây Nguyên và cả nước, Kon Tum vẫn kém phát triển, quy mô kinh tế nhỏ bé, vị trí của các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực chưa rõ nét; hàng nông sản xuất khẩu thô còn chiếm tỷ trọng lớn. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; thương mại biên giới phát triển chưa ngang tầm với điều kiện của tỉnh; thu hút đầu tư còn hạn chế. Chất lượng giáo dục, y tế có mặt còn hạn chế; kết quả giảm nghèo chưa bền vững. An ninh chính trị còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định. Chính vì vậy, Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh 4 nhóm vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, làm cơ sở cho việc xác định các giải pháp cụ thể, thiết thực để đưa tỉnh Kon Tum phát triển hơn trong nhiệm kỳ mới.Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, với tinh thần cách mạng tiến công, với một cấp uỷ mới được Đại hội tín nhiệm, lựa chọn sẽ là một tập thể đoàn kết, giàu nhiệt huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời cùng với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn, sự đoàn kết, thống nhất của các cấp, ngành và sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân, tỉnh Kon Tum sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV sẽ tiếp tục được phản ánh trong các bản tin sau, mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

                                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *