(kontumtv.vn )- Sáng  21/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV đã tổ chức Khai mạc Hội nghị lần thứ 15. Đồng chí Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các Vụ, các Ban Xây dựng Đảng Trung ương tại Đà Nẵng.

Hội nghị tập trung đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy khóa XIV về Xây dựng và phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; cho ý kiến đối với Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính Huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới Nam Sa Thầy; quyết định thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức và phục vụ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

HN

Hội nghị  BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 – Khóa XIV

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp triển khai tích cực, đồng bộ và đạt được những kết quả nhất định; đã cụ thể hóa và phê duyệt các quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực làm cơ sở triển khai nghị quyết trên thực tế; xây dựng và ban hành một số chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực như chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền, hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng, phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến, bước đầu tạo ra những sản phẩm có giá trị như cà phê, cao su, tinh bột sắn, sâm Ngọc Linh, rau hoa xứ lạnh. Nhìn chung các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực đã có bước phát triển đúng định hướng; có một số chỉ tiêu đã vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2015 như diện tích cao su, cà phê, sản lượng cà phê, sản lượng sắn và một số sản phẩm khác như tinh bột sắn, sản lượng mủ cao su, điện thương phẩm gần đạt mục tiêu đề ra. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện Nghị quyết cũng còn một số hạn chế. Việc phát triển các vùng nguyên liệu phụ vụ cho công nghiệp chế biến còn chậm; một số sản phẩm chủ lực sản xuất ở quy mô nhỏ, chưa thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất chế biến các sản phẩm chủ lực đối với cao su, sâm Ngọc Linh…

Về chương trình thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu – Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với đổi mới giáo dục và đào tạo; triển khai có hiệu quả việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; hoàn thiện mạng lưới giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản công tác quản lý, tăng quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo, coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên và quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo; có cơ chế phù hợp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

Sau khi thông qua các văn kiện trình Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, nhất là về các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *