(kontumtv.vn) – Với chức năng quản lý Nhà nước về quỹ ngân sách Nhà nước, các quỹ Tài chính Nhà nước và các quỹ khác được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật, năm 2014 Kho bạc Nhà nước Kon Tum hướng tới các dịch vụ phục vụ các nhu cầu giao dịch của các cơ quan, đơn vị và nhân dân đối với ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao.

Năm 2013 trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Kho bạc Nhà nước Kon Tum đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như địa phương giao phó. Trong công tác tập trung nguồn thu, Kho bạc Nhà nước  tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, mở rộng phạm vi ủy nhiệm thu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Tính đến 31/12/2013, thực thu trên địa bàn tỉnh là 1.650 tỷ đồng, đạt 103% dự toán Trung ương giao và đạt hơn 98% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác kiểm soát chi ngân sách đã được triển khai chặt chẽ theo định mức, tuân thủ các cơ chế chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tới, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Kon Tum cho biết: Năm 2013 phải nói là năm thu ngân sách Nhà nước hết sức khó khăn, tuy nhiên được sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Bộ Tài chính cũng như những nghị quyết của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các ngành trong hệ thống tài chính, tập trung các nguồn thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Đối với khoản chi ngân sách, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước, trong quá trình kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện chi khoảng trên 6.000 tỷ đồng, trong đó chi đảm bảo cho an ninh quốc phòng và chi cho các đơn vị dự toán quản lý Nhà nước trên địa bàn khoản trên 4.000 tỷ và chi xây dựng cơ bản trên 2.600 tỷ. Như vậy số chi tương đối lớn, đòi hỏi Kho bạc Nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức của các đơn vị được phê duyệt.

Kho bac

Quầy giao dịch Kho bạc Nhà nước Kon Tum.

Đối với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị đã tổ chức triển khai kịp tiến độ cùng với cả nước để hoàn thành các chương trình, đề án lớn do Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước đề ra như tổ chức triển khai Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); chương trình thanh toán Liên kho bạc, thanh toán bù trừ điện tử; dự án hiện đại hóa quy trình thu ngân sách Nhà nước, nhất là triển khai thành công hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc ( Dự án TABMIS). Triển khai thông suốt chương trình thanh toán song phương điện tử với ngân hàng thương mại và đang áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng hoàn thành ISO 9001-2008 cho tất cả các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong tỉnh.

Năm 2014 tình hình thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, hệ thống kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các ngành tập trung thu các nguồn thu đầy đủ, kịp thời theo dự toán giao là 1.700 tỷ đồng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi của các đơn vị theo đúng dự toán, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn có trong dự toán và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chống tham những, lãng phí trong quản lý ngân sách và chi tiêu công.

Với những giải pháp cụ thể và sự nhất trí, đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ, công chức, tin tưởng rằng năm 2014 Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *