(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, tính đến cuối năm 2014, tỉnh Kon Tum đã bê tông hóa được 97 km đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa 1,2 km kênh mương thủy lợi. Để tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh Chương trình Xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình kinh tế – xã hội thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ đầu tư hỗ trợ xây dựng bê tông hóa 1.360 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 523 km kênh mương nội đồng, sửa chữa và nâng cấp 619 nhà văn hóa thôn, xây dựng 550 khu thể thao thôn, 86 khu thể thao xã và xây dựng 367 lớp học mầm non điểm lẻ.

Xây dựng đường giao thông nông thôn
Xây dựng đường giao thông nông thôn

Đây là cơ chế đặc thù của tỉnh được áp dụng hỗ trợ đầu tư cho những công trình trên địa bàn thôn, có kỹ thuật đơn giản và do cộng đồng hưởng lợi tự thực hiện, theo thiết kế mẫu, dự toán mẫu. Mức hỗ trợ tùy theo từng đối tượng và công trình cụ thể, theo thứ tự ưu tiên là các xã thuộc huyện 30a; các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các thôn đồng bào dân tộc thiểu số ngoài các xã 30a và các xã, thôn còn lại trên địa bàn. Cơ chế đã được triển khai từ những tháng cuối năm 2014 và đang chuẩn bị để đẩy mạnh thực hiện trong năm 2015. Ngoài việc ưu tiên bố trí nguồn vốn và đa dạng hóa các nguồn lực để tập trung hỗ trợ thực hiện theo nhiệm vụ Đề án, trong thời gian tới, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở, tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp công sức của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *