(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2020 có 70% thôn, làng, tổ dân phố đạt  danh hiệu văn hóa; trên 70% gia đình văn hóa, 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; mỗi cộng đồng khu dân cư đều có đội cồng chiêng, đội văn nghệ cơ sở, 25-30% dân số tập luyện thể dục thể thao thường  xuyên, 18-23% hộ được công nhận “Gia đình thể thao”…

Lên hoan Cồng chiêng được tổ chức hàng năm ở Kon Tum
Lên hoan Cồng chiêng được tổ chức hàng năm ở Kon Tum

Đó là những mục tiêu chủ yếu được xác định trong Kế hoạch 2360 của UBND tỉnh Kon Tum, thực hiện Nghị quyết số 102 của Chính phủ và Chương trình số 76 của Tỉnh ủy (khóa 14) theo tinh thần Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương (khóa 11) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quán triệt, triển khai kế hoạch nhằm từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với điều kiện của tỉnh và của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế; phát huy giá trị các chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp, đồng thời từng bước hình thành các chuẩn mực đạo đức văn minh, tiến bộ; góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức xã hội, xây dựng giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ này, tỉnh quan tâm tăng đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, phấn đấu đạt từ 1,5 đến 2% tổng chi ngân sách của tỉnh  cho văn hóa vào năm 2020 và đạt khoảng 2,5%  vào năm 2030.

                                                                           Nghĩa Hà – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *