(kontumtv.vn) – Để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy nội dung văn kiện, công tác nhân sự trình Đại hội, tuyên truyên sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về đường lối, chủ trương của Đảng trong tình hình mới.

Xác định công tác tham gia chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh giao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham gia biên soạn Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; tổ chức lấy ý kiến các cán bộ nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ đề, phương châm, đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội; tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ nguyên lãnh đạo của tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tăng cường hướng dẫn, định hướng và đôn đốc công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm bảo đảm giữ vững ổn định chính trị tư tưởng và đồng thuận xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum nói: “Về công tác hướng đến Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham gia ngay từ đầu công tác này, thứ nhất là tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 14 Đại hội Đảng Bộ tỉnh và đề xuất những phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2015- 2020 trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa. Thứ hai là đã tham gia ngay từ đầu công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, tham gia các tiểu ban nội dung, tiểu ban tổ chức và phục vụ Đại hội”.

HUONG DEN DAI HOI

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum cũng đã đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất đổi mới hình thức tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng trong các cấp, ngành, địa phương và nhân dân; bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ báo cáo viên và gắn nội dung Nghị quyết với thực tiễn để tất cả cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt, vận dụng, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Mạnh Hồng cho biết: “Tổ chức các hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, về thông tin, tình hình thời sự. Thông qua các hội nghị trực tuyến này đã tạo điều kiện cho đông đảo đối tượng tham gia, không phải đi lại nhiều lần. Thứ hai là đã tham mưu các vấn đề tăng cường cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên ở các cấp. Trên cơ sở đó, đội ngũ báo cáo viên nắm bắt được những thông tin để tuyên truyền đến các đối tượng, các tầng lớp nhân dân nắm rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã kịp thời rà soát, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện; biểu dương, khen thưởng các điển hình thực hiện tốt công tác này, nhân rộng  cách làm hay, hiệu quả trong xã hội. Đồng thời gắn việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị ở tất cả các cấp ngành, đơn vị, địa phương trở thành việc làm thường xuyên, rộng khắp và có tính lâu dài. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương người tốt, việc tốt nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *