Sáng ngày 13/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum đã tiến hành tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Ông Nguyễn Văn Bảy- Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì.

pht1

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum họp phiên thứ nhất.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 549 ngày 28/10/2013  của Chủ tịch UBND tỉnh, có chức năng tổ chức phối hợp chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; duy trì hoạt động phối hợp của các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Tại Phiên họp lần thứ nhất, các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tập trung thảo luận để góp ý xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; quyết định về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum, thành lập Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng và triển khai kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum. Theo đó, trong năm 2014, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng sẽ tập trung tổ chức và hướng dẫn các ngành, địa phương phổ biến, quán triệt kịp thời, sâu rộng nội dung các văn bản pháp luật mới do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật; tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai có hiệu quả Luật hòa giải cơ sở và các vản bản có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý cho nhân dân ở 2 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông…/.

Quang Mẫn- Duy Phong/kontumtv

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *