(kontumtv.vn) – Với những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm trong năm  2014, năm 2015 tỉnh Kon Tum xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là rà soát và tập trung, dồn sức chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh được đề ra tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh với quyết tâm cao nhất để góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2011-2015).

NAM 2015

Thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản lý hành chính công của tỉnh; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại. Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, tỉnh Kon Tum đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu:

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh trên 13%; thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế năm 2015: Nông – Lâm – Thuỷ sản 34-35%; Công nghiệp – Xây dựng 27 – 28%; Thương mại – Dịch vụ 38 – 39%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên  2.150 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 86 triệu USD. Dân số trung bình khoảng trên 500.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 giảm từ 4-5% so với cuối năm 2014. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 27,6 giường. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 24,9%. Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã (giai đoạn 2011-2020) đạt 50%. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên 85%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 65%. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý 90%. Tỷ lệ hộ nông thôn có công trình vệ sinh hợp vệ sinh trên 50%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng sử dụng công nghệ sạch có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường 100%.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, tỉnh Kon Tum đã xác định  8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch ngành, lĩnh vực; tập trung đầu tư, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chú trọng phát triển mạnh sâm Ngọc Linh, rau, hoa xứ lạnh, cá hồi, cá tầm…,chú trọng phát triển  nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ sạch. Rà soát, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện của tỉnh và đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức giám sát chặt chẽ và khống chế kịp thời, hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy để quản lý và giải quyết đất sản xuất cho nhân dân; giải quyết tốt tình trạng đất chồng lấn, đất lấn chiếm tại lâm phần của các đơn vị chủ rừng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng, tạo điều kiện cho hàng Việt có đủ tiêu chuẩn xâm nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường nông thôn. Chủ động có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp có mặt hàng nông – lâm nghiệp xuất khẩu tìm kiếm thị trường mới khi gặp khó khăn trong việc xuất khẩu sang thị trường truyền thống. Làm tốt công tác quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương; khai thác có hiệu quả văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thu hút khách du lịch vào vùng Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, đầu tư các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn; xúc tiến triển khai liên doanh, liên kết để phát triển du lịch.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc liện quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đang triển khai. Làm việc và đề nghị các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển, mở rộng sản xuất.

Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, xử lý có hiệu quả tình trạng nợ đọng thuế. Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển ba vùng kinh tế động lực. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư kết cấu hạ tầng.

Triển khai thực hiện NQTW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục; đẩy mạnh công tác khuyến học. Tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất ở những nơi thiếu trường học, nhà ở bán trú cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên. Tăng cường tạo việc làm thông qua đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động; tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với thực tiễn. Tập trung thực hiện tốt Đề án Giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Củng cố mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần trách nhiệm, y đức của đội ngũ y bác sỹ. Tăng cường công tác phòng dịch và thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020”. Triển khai thực hiện có kết quả NQTW 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý đối với những hành vi vi phạm trong các lĩnh vực. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch. Thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh kết hợp với phát triển kinh tế. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới, lãnh thổ; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong quản lý bảo vệ biên giới. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, khoáng sản trái phép, nhất là tại địa bàn biên giới và khu vực Nam Sa Thầy.

Tin tưởng, với những giải pháp cụ thể đã được xác định, Tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm mới  2015.

                                                                                Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *