(kontumtv.vn) – Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI cho trên 300 cán bộ, đảng viên là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng, các báo cáo viên trong Đảng bộ và cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Hội nhgij quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thông tin, quán triệt “Một số chủ trương về xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng” được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9. Đồng thời thảo luận, tham gia ý kiến đối với Dự thảo chương trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9.

          Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *