(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020. Đây là căn cứ  để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để kiểm tra, đánh giá, công nhận xã, huyện, tỉnh  đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013-2020.

chuan NTM

Nhân dân ra quân làm đường giao thông nông thôn xây dựng NTM

Bám sát Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, quy định xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là xã đạt 19 tiêu chí thuộc 5 lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng kinh tế – xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa – xã hội – môi trường và hệ thống chính trị.  Các xã thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh cơ bản đều có chung các chỉ tiêu cần thực hiện tương ứng với các tiêu chí NTM, song riêng tiêu  chí “thu nhập” có sự khác nhau giữa các xã của huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và các xã thuộc các huyện, thành phố khác trong tỉnh. Cụ thể, quy định về chỉ tiêu “thu nhập bình quân đầu người” khu vực nông thôn vào năm 2015 của các xã thuộc huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông là 18 triệu đồng/ năm, trong khi các xã thuộc các huyện, thành phố khác là 23 triệu đồng/năm. Chỉ tiêu đến năm 2020 với các huyện, thành phố là 40 triệu đồng/ người/ năm, trong khi các xã thuộc huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông là 35 triệu đồng/ người/năm.

UBND tỉnh cũng quy định “Huyện nông thôn mới” là huyện có 75% số xã đạt  xã nông thôn mới, “ Tỉnh nông thôn mới” có 80% số huyện trong tỉnh đạt huyện nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, nếu có phát sinh vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung phù hợp với Bộ tiêu chí cuả Trung ương.

                                                                                    Nghĩa Hà – Thanh Hà 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *