(kontumtv.vn) – Năm 2013, cán bộ công chức ngành Nội vụ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ngành đã tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời một số thủ tục tại các cơ quan, đơn vị, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu cán bộ trẻ, tri thức trẻ dần được chú trọng, từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

snvt

Các đại bieur dự hội nghị tổng kết công tác ngành Tổ chức Nhà nước.

Trong năm 2014, ngành Nội vụ tỉnh sẽ tập trung vào việc tham mưu UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức năm 2014, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn các huyện Đăk Hà và Sa Thầy tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân và triển khai phân loại đơn vị hành chính đối với các xã mới thành lập, đồng thời thực hiện đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, 10 cá nhân tiêu biểu đã được trao Kỷ niệm chương vì có nhiều thành tích đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước.

 

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *