(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 19 thực hiện Chương trình số 58 của Ban chấp hành Đảng bộ  tỉnh khóa 14 triển khai các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa 11 về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

ct58

Huyện Đăk Hà kiểm tra an toàn hồ đập ở cơ sở.

UBND tỉnh xác định mục đích, yêu cầu trọng tâm là tập trung nâng cao toàn diện năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo lộ trình phù hợp nhằm phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững; Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các nguồn tài nguyên và đảm bảo tài nguyên được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng đầu tư cho bảo vệ môi trường cả về chất là lượng để đáp ứng thực tế phát triển bền vững. UBND tỉnh  đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, để ứng phó với biến đổi khí hậu, cần chú trọng nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Cần chủ động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên. Để bảo vệ môi trường, cần chủ động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; Chủ động khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân; Đẩy mạnh phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…

 

                                                                                            Nghĩa Hà – Ngọc Chí

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *