(kontumtv,vn) – Trong chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 vừa qua, việc quán triệt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị đã được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thw 16
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải được  tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức Đảng; coi trọng chất lượng, an toàn và tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 cần tiến hành đúng quy trình, quy định của Đảng. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Phải kết hợp việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi khác đến. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện đối với những nơi đủ điều kiện.

Về thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp bắt đầu từ tháng 4/ 2015, trong đó Đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 6/2015; Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, huyện, quận và tương đương hoàn thành trong tháng 8/2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bắt đầu từ tháng 9/2015 và hoàn thành trong tháng 10/2015./.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *