(kontumtv.vn) – Vừa qua, ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đã chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020 năm 2014 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2015. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh;  lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị tổng kết
Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Qui hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum

Trong năm 2014, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh từng bước được nâng cao. Trình độ học vấn nhân lực của tỉnh đang ngày càng được cải thiện; chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động đạt trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm trên 6% trong cơ cấu lực lượng lao động của tỉnh, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh trong năm 2014 tăng 2,7% so với năm 2013; cơ cấu nhân lực của tỉnh có sự chuyển dịch lao động từ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản sang ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh không ngừng  tăng về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cán bộ có trình độ đại học trở lên tăng 0,13% so với năm 2013, cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng giảm 0,04% so với năm 2013. Số lao động có việc làm ngày càng tăng, năm 2014 đã tạo việc làm cho hơn 4.200 lao động, trong đó có khoảng 70 lao động xuất khẩu.

Xác định phát triển nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng, có cơ cấu phù hợp, có trình độ chuyên môn, phẩm chất, nhân cách, năng lực nghề nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, đó là: Đảm bảo tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt trên 45%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt trên 33%; hoàn thiện mạng lưới cơ sở dạy nghề; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khai thác, thực hiện có hiệu quả hình thức đào tạo liên thông, liên kết giữa các trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn – kỹ thuật, thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *