(kontumtv.vn) – 5 năm qua, tỉnh Kon Tum đầu tư làm mới trên 500 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, gần 50 km đường trục xã, 319 km đường thôn xóm, 136 km đường đi khu sản xuất.

Ra quân làm đường giao thông nông thôn
Ra quân làm đường giao thông nông thôn

Triển khai đề án cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trong 2 năm 2014 – 2015, toàn tỉnh đã pê tông hơn 230 km đường. Hệ thống giao thông được mở mang nhờ tổng kinh phí 674 tỷ đồng được tập trung có trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh – kinh tế. Nguồn vốn này chiếm 50% tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và chiếm 60% kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Năm 2010, toàn tỉnh chưa có xã nào đạt chuẩn tiêu chí giao thông theo bộ tiêu chí quốc gia, đến nay, đã có 10/86 xã đạt chuẩn tiêu chí này, chiếm gần 12 % tổng số xã.

                                                                            Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *