(kontumtv.vn) – Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với năm 2013,  phấn đấu có 100% trẻ em khuyết tật, tàn tật được trợ giúp bằng nhiều hình thức, 100% trẻ em nhiễm HIV/AIDS  được bảo vệ, chăm sóc, tiếp tục duy trì các mô hình bảo vệ trẻ em, duy trì và nhân rộng 32 xã, phường phù hợp với trẻ em …

bvte

Hội nghị triển khai công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2014.

Để  đạt được mục tiêu này, ngành Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh đã chủ trì triển khai thực hiện đồng bộ 4 Dự án nằm trong Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, gồm Dự án  “Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội”, Dự án “ Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ” làm công tác  bảo vệ chăm sóc trẻ em, Dự án “ Xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em”, và Dự án “Xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng”. Ngoài  kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị còn huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

                                                                                      Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *