(kontumtv.vn) – Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin- truyền thông năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014.

Trong năm 2013, các hoạt động của ngành được triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm và triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Các hoạt động chuyên ngành về công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, báo chí, xuất bản từng bước phát huy hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Công tác quản lý nhà nước về viễn thông trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện cho thị trường viễn thông phát triển nhanh, lành mạnh và đúng theo lộ trình đã được định hướng của Bộ. Tuy nhiên, tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước còn chậm và chưa đồng đều; Tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ để gửi, nhận văn bản của đa số các ngành, địa phương còn thấp và không thường xuyên; Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông ở cấp huyện còn hạn chế, nhất là đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông, không có cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên ngành; Hoạt động Truyền thanh truyền hình cấp huyện và xã còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức bộ máy, hiệu quả chưa cao. Chưa có mô hình quản lý thống nhất đối với hệ thống trạm truyền thanh xã. Một số dự án Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn chậm

Trong năm 2014, ngành thông tin- truyền thông xác định: Tiếp tục kiện toàn, củng cố, ổn định tổ chức bộ máy nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của ngành trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí, xuất bản; Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.

                                                                                   Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *