(kontumtv.vn) – Sáng 24/7, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban ngành Nội vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Sở tham mưu UBND tỉnh thẩm định các đề án, thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; sắp xếp, điều chuyển biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thành thẩm định Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp. Công tác cải cách hành chính, thi đua – khen thưởng được triển khai đồng bộ, toàn diện. Từ đầu năm Sở Nội vụ phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức nghiệp vụ cho gần 600 cán bộ, công chức. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo, xem xét giải quyết các nhu cầu của các tổ chức tôn giáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị định số 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế; công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị về các lĩnh vực tổ chức nhà nước, thi đua – khen thưởng, tôn giáo, văn thư – lưu trữ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *