(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 739 về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh xác định tập trung triển khai, tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang về Hiến pháp; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiếp pháp, pháp luật.

hien phap

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Hiến pháp – tại điểm cầu Kon Tum

Để tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng chương trình, nội dung và các hình thức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của  Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc thực hiện các kế hoạch phổ biến về Hiếp pháp.

Báo Kon Tum, Đài PT-TH tổ chức đưa tin, mở chuyên mục, chuyên trang giới thiệu nội dung Hiến pháp. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức phổ biến nội dung Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo các hình thức phù hợp, hiệu quả. Triển khai thi hành  Hiến pháp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN” cho  các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

                                                                             Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *