(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định 218 mà Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành.

Các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; nghiêm túc thực thi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác này, nhất là thực hiện góp ý định kỳ và góp ý đột xuất theo đúng quy định  của điều 12 Quyết định số 218. Các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương cần thực hiện  công khai về tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc, các quy định về thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành…, đồng thời cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến đóng góp theo quy định. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là điều kiện để đảm bảo cho công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội đạt kết quả.

                                                                                       Nghĩa  Hà – Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *