GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH KON TUM NĂM 2022

* Thể lệ cuộc thi
* Đẩy mạnh tuyên truyền giải Báo chí xây dựng Đảng
* Đôn đốc triển khai cuộc thi