Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức

* NĐ 120/2020, Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị SNCL
* NĐ 119/2020, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
* NĐ 115/2020, Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
* NĐ 112/2020, Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
* TT 30/2020/TTTT, Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim và quay phim
* TT 29/2020/TTTT, Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương viên chức CNTT
* TT 11/2016/BNV-TTTT, Quy định chức danh Phóng viên, Biên tập viên, Biên dịch viên, Đạo diễn

* KH 4222/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ 135/QĐ-TTg thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT
* QĐ 1425/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030
* NĐ 09/2017/NĐ-CP Quy định phát ngôn và thông tin Báo chí
* QĐ 362/QĐ-TTg Quy hoạch Báo chí đến năm 2025
* QĐ 1497/QĐ-TTG Chiến lược phát triển thông tin Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
* Luật Báo chí 2016
* Sơ đồ tổng thể pháp luật PTTH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *