* NĐ 120/2020, Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị SNCL
* NĐ 119/2020, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
* NĐ 115/2020, Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
* NĐ 112/2020, Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
* TT 30/2020/TTTT, Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim và quay phim
* TT 29/2020/TTTT, Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương viên chức CNTT
* TT 11/2016/BNV-TTTT, Quy định chức danh Phóng viên, Biên tập viên, Biên dịch viên, Đạo diễn

* KH 4222/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ 135/QĐ-TTg thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT
* QĐ 1425/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030
* NĐ 09/2017/NĐ-CP Quy định phát ngôn và thông tin Báo chí
* QĐ 362/QĐ-TTg Quy hoạch Báo chí đến năm 2025
* QĐ 1497/QĐ-TTG Chiến lược phát triển thông tin Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
* Luật Báo chí 2016
* Sơ đồ tổng thể pháp luật PTTH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *