GIỚI THIỆU

  Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum (KRT) được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-UB ngày 30/11/1991 của UBND tỉnh Kon Tum, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum, thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, là diễn đàn tin cậy của nhân dân trên hai làn sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, KRT không ngừng lớn mạnh, ngày càng củng cố vị thế, uy tín, thương hiệu đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, mở rộng hợp tác, trao đổi, sản xuất chương trình truyền hình với các Đài Phát thanh – Truyền hình trong cả nước, các địa phương. Cùng với việc tăng thời lượng phát sóng, KRT không ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, mở rộng diện phủ sóng phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần của cán bộ, nhân dân. Hiện nay, KRT đang duy trì phát sóng phát thanh, truyền hình với 5 thứ tiếng, bao gồm tiếng phổ thông và 4 thứ tiếng dân tộc thiểu số là: Xê Đăng, Ba Na, Giẻ Triêng và Gia Rai, với thời lượng phát sóng truyền hình 18 giờ 30 phút/ngày và phát thanh là 18 giờ /ngày.

Trang thiết bị kỹ thuật ngày càng được đầu tư theo hướng công nghệ tiến tiến, hiện đại nâng cao được chất lượng chương trình phát sóng. Hiện nay, KRT phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên kênh 26 với 10 kênh chương trình của VTV và kênh truyền hình địa phương. Ngoài ra, KRT còn mở rộng diện phủ sóng thông qua các hạ tầng truyền dẫn như MyTV, Truyền hình Viettel, truyền hình FPT, truyền hình cáp SCTV, truyền hình cáp Quy Nhơn, các kênh OTT (mobifone, mytv, sctv digital, vieOn, clip tv, DEO, app KRT-kết nối) và online trên trang thông tin điện tử tổng hợp kontumtv.vn. Ngày 01/01/2019 chính thức phát sóng truyền hình Kon Tum trên vệ tinh Vinasat 1. Về phát thanh, phát sóng chương trình VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam trên máy phát FM 10KW, tần số 100 Mhz; Phát sóng chương trình VOV Tây Nguyên trên máy phát FM 5 Kw, tần số 90,5 Mhz. Phát sóng chương trình địa phương trên máy phát FM 7,5 KW, tần số 95.1 Mhz, với thời lượng 18h/ngày.

Nhằm tiếp tục cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh- truyền hình ngày càng phong phú, sát thực, hữu ích, Đài Phát thanh – Truyền hình Kon Tum rất mong nhận được sự quan tâm góp ý, cộng tác của quý khán, thính giả nghe và xem KRT.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Ban Giám đốc

Giám đốc, Tổng biên tập :                Phan Cư

Điện thoại: 0260.3864852, Di động: 0905031718

Email:         phancukrt@gmail.com

– Phó giám đốc, Phó tổng Biên tập:     Nguyễn Văn Thống

Điện thoại:  02603867092, Di động: 0905246388

Email:         vanthongkt09@gmail.com

– Phó Giám đốc:               Y Phiếu

Điện thoại: 02603869121, Di động: 0923114704

Email:         pbdtdtkrt@gmail.com

II. Các phòng chuyên môn.

2.1. Phòng Tổ chức- Hành chính

2.1.1.  Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu cho Giám đốc tổ chức thực hiện và quản lý công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, quản lý tài sản và hành chính quản trị; văn thư, lưu trữ; quy chế dân chủ và tổ chức thực hiện những nội quy, quy định của đơn vị.

2.1.2. Nhiệm vụ

a, Nhiệm vụ tổ chức, nhân sự: Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo vị trí việc làm, phân bổ số lượng người làm việc theo quy định; Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng đào tạo, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động; Nghiên cứu và phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự của đơn vị; Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài vụ tham mưu, theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo các quy định hiện hành; Quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu viên chức, người lao động; Dự thảo báo cáo công tác tổ chức, nhân sự.

b, Nhiệm vụ thi đua, khen thưởng: Dự thảo kế hoạch, chương trình thi đua trình Hội đồng thi đua khen thưởng; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua hàng năm; Tham mưu, đề xuất Giám đốc trình cấp có thẩm quyền các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân; hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng; Dự thảo các báo cáo, các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; Tổng hợp, quản lý hồ sơ, dữ liệu thi đua, khen thưởng.

c, Nhiệm vụ hành chính, tổng hợp: Dự thảo các văn bản định kỳ và đột xuất theo quy định; xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, năm và các kế hoạch khác của đơn vị; tổng hợp đăng ký lịch công tác tuần của các đơn vị trình Giám đốc, công bố lịch công tác tuần của Ban Giám đốc lên trang thông tin nội bộ; thư ký của các cuộc họp đơn vị hoặc theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám đốc; Tham mưu và làm đầu mối trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Đài với các cơ quan, đơn vị; tổng hợp các báo cáo định kỳ và đột xuất; Giúp Giám đốc kiểm tra, theo dõi tiến độ, đôn đốc các phòng chức năng nghiệp  vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; duy trì mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các phòng trong đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định; Lưu trữ, quản lý các văn bản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo đúng quy định về công tác lưu trữ; In sao các loại văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác chung.

d, Nhiệm vụ quản trị, cơ sở vật chất, trang thiết bị: Lập kế hoạch, đề xuất phương án quản lý, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn; Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ xây dựng và triển khai kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác của đơn vị theo đề nghị của các phòng đã được Giám đốc phê duyệt; Theo dõi, quản lý, tham mưu điều tiết việc sử dụng điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, trang thiết bị dùng chung; Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị do đơn vị tổ chức; Quản lý, điều phối, vận hành an toàn phương tiện vận tải của đơn vị; Hàng năm phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc có liên quan tổ chức kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản của đơn vị theo quy định; Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh, trật tự. Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong việc thực hiện phòng cháy chữa cháy. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên của đơn vị, giúp Ban Giám đốc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với địa phương nơi đơn vị đứng chân; Tổ chức kiểm tra, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; chăm sóc cảnh quan, cây xanh trong khuôn viên tại các khu của đơn vị.

Phụ trách phòng:              Trần Đức Thiện

Điện thoại:  02603866262, Di động: 0903596199

Email:         thienkrt@gmail.com

Phó trưởng phòng:           Nguyễn Đức Thọ

Điện thoại:  0260862544, Di động:     0348414103

Email:

2.2. Phòng Kế hoạch – Tài vụ

2.2.1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc thực hiện về chế độ kế toán, công tác quản lý tài chính theo quy chế của đơn vị và quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện ngân sách có hiệu quả theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2.2. Nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện và tham mưu cho giám đốc trong việc xây dựng các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hằng năm của đơn vị; Phân công và tổ chức hoạt động bộ máy kế toán của đơn vị theo quy định hiện hành; Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng các quy định về quản lý tài chính, tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác về tài chính khi được phân công; Tham mưu cho Giám đốc và thực hiện công tác kế toán trong công tác xây dựng và triển khai các dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn; Trực tiếp thực hiện và giám sát các hoạt động tài chính của đơn vị; Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ, quảng cáo theo quy định của pháp luật, kế hoạch của cơ quan. Chủ động nắm bắt thị trường và nhu cầu của khách hàng, của khán, thính giả; tổ chức các hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu của đơn vị để thu hút quảng cáo; Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, quảng cáo. Thương thảo, trình ký và phối hợp với các phòng chuyên môn của đơn vị để tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế trong hoạt động dịch vụ, quảng cáo, đảm bảo lợi ích kinh tế của cơ quan và quyền lợi của các đối tác, khách hàng. thu hút, tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; Tổ chức sản xuất, phối hợp với phòng Biên tập sắp xếp lịch phát sóng các chương trình quảng cáo. Theo dõi, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, quảng cáo và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật; Trực tiếp theo dõi, quản lý taì sản của đơn vị theo quy định của Pháp luật về kế toán. Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính và các phòng chuyên môn liên quan quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan, hàng năm tiến hành kiểm kê theo quy định; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Pháp luật về Kế toán; Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định hiện hành; Tham gia các hoạt động khác khi được phân công.

Trưởng phòng:                Trần Đức Thiện

Điện thoại:  02603866262, Di động: 0903596199

Email:         thienkrt@gmail.com

2.3. Phòng Thời sự

2.3.1. Chức năng:

Tham mưu và trực tiếp thực hiện kế hoạch tuyên truyền của Ban Biên tập. Trực tiếp tổ chức sản xuất tác phẩm báo chí, biên tập chương trình thời sự trong tỉnh hàng ngày và các bản tin chuyên đề khác; biên tập gửi các tác phẩm phát thanh, truyền hình ra Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh – Truyền hình hợp tác, trao đổi tin tức.

2.3.2. Nhiệm vụ:

Tổ chức sản xuất các tác phẩm thuộc các thể loại phục vụ cho các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình bằng tiếng phổ thông. Sản xuất các chương trình chuyên sâu thuộc các vấn đề về thời sự; Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức Phát thanh-Truyền hình trực tiếp các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; Biên tập các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình hàng ngày; Bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương để tổ chức sản xuất các bản tin thời sự hàng ngày theo quy định, bảo đảm nhanh nhạy chính xác và kịp thời; Tổ chức thu thập tin, bài, tư liệu của cộng tác viên để phục vụ các chương trình thời sự phát sóng hàng ngày; Phối hợp với các phòng chuyên môn khác để sản xuất các tin, bài, phóng sự, chương trình giao lưu, tọa đàm … và dàn dựng in thu thành các sản phẩm hoàn chỉnh để phát trên sóng phát thanh, truyền hình do phòng đảm nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về định tính, định lượng các tin, bài, phóng sự… do phòng đảm nhiệm được phản ánh trên sóng phát thanh, truyền hình; Thường xuyên trao đổi, gửi tin, bài phản ánh những sự kiện lớn và tình hình hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam và các tỉnh trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Phụ trách cộng tác viên thực hiện cộng tác tin bài thời sự và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công; Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các máy móc thiết bị phục vụ cho việc khai thác, sản xuất tin, bài.

Phó phòng phụ trách:          Hà Thị Như Nguyệt

Điện thoại:  0976733247

Email:         nhunguyetkontum@gmail.com

2.4. Phòng Văn nghệ – Chuyên đề

2.4.1. Chức năng.

Tham mưu Ban giám đốc phát triển và tổ chức thực hiện các chuyên đề, chuyên mục, các chương trình văn nghệ, giải trí, phim tài liệu, ký sự…

2.4.2. Nhiệm vụ:

Sản xuất chương trình giao lưu, tọa đàm theo từng chủ đề đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền mà dư luận quan tâm; Sản xuất phim tài liệu, phim quảng bá, phóng sự chuyên đề, chuyên mục, chương trình văn nghệ, giải trí, để phát sóng trong cơ cấu khung chương trình phát thanh, truyền hình hàng ngày; Xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất các chuyên mục phát thanh, truyền hình, phóng sự chuyên đề, phim tài liệu, khoa giáo; phối hợp với các ngành để sản xuất và phát sóng các chương trình giao lưu, tọa đàm; các chương trình văn nghệ, thiếu nhi, ca nhạc, phim ca nhạc, các tiểu phẩm; chương trình vui chơi giải trí khác có tính chất lưu động như thể thao, sân chơi của các giới, sản xuất câu chuyện truyền thanh, câu chuyện truyền hình… phù hợp với định hướng tuyên truyền của tỉnh, phù hợp thuần phong mỹ tục, nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; Phối hợp với các cá nhân, đơn vị và các địa phương trong việc gửi tin, bài giới thiệu, quảng bá, gìn giữ và làm phong phú truyền thống văn hoá của đồng bào các dân tộc trong tỉnh để phát sóng; Chịu trách nhiệm sản xuất và quảng bá các chương trình văn hoá-văn nghệ.  Tổ chức thu thập tin, bài, tư liệu của cộng tác viên để phục vụ các chương trình văn hoá, văn nghệ phát sóng hàng ngày; Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp các sự kiện chuyên đề quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; Tham gia thông tin, tuyên truyền các sự kiện trên địa bàn tỉnh; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về định tính, định lượng của chương trình do phòng đảm nhiệm được phản ánh trên sóng phát thanh, truyền hình; Quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết bị phương tiện kỹ thuật tác nghiệp được giao.

Trưởng phòng: Lương Thị Kim Nhung

Điện thoại:  0982500457

Email:         pbtctkrt@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Phạm Thu Thủy

Điện thoại: 0941775899

Email: thuthuy2512@gmail.com

2.5. Phòng Biên tập chương trình

2.5.1.Chức năng:

– Tham mưu giúp Giám đốc trong việc xây dựng, cải tiến, đổi mới khung chương trình và cấu trúc nội dung, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng hàng ngày. Tích cực, chủ động nghiên cứu đổi mới nhạc hiệu, nhạc cắt, thực hiện kỹ xảo, giới thiệu chương trình.

– Tham mưu giúp Giám đốc trao đổi, hợp tác, khai thác, phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình với các địa phương, đơn vị theo định hướng phát triển của đơn vị.

2.5.2. Nhiệm vụ:  

Xây dựng kế hoạch tổng thể lịch phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình hàng tuần, tháng. Sắp xếp nội dung, khung thời lượng chương trình tổng thể phát sóng hàng ngày; tổ chức kết nối các chương trình phát thanh, truyền hình (cả 5 thứ  tiếng Việt, Gia Rai và Ba Na, Xê Đăng, Gié – Triêng); Thực hiện nhiệm vụ đạo diễn phim trường, kiểm thính, kiểm hình các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng phổ thông hàng ngày phát trên sóng địa phương; chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, chất lượng âm thanh, hình ảnh các phim truyện, sân khấu… phát sóng theo kế hoạch được duyệt; làm đầu mối trao đổi nội dung các chương trình truyền hình với các Đài Phát thanh – Truyền hình trong khu vực, Đài Truyền hình Việt Nam; Dẫn chương trình, thể hiện phần lời bình cho các tác phẩm phát thanh và truyền hình; Đảm nhận thu ghi, biên dịch, biên tập và sản xuất các bản tin thời sự quốc tế; Biên tập, biên dịch các chương trình, chuyên đề, chuyên mục… (được phép khai thác sử dụng, không vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm) khai thác qua vệ tinh đảm bảo nội dung, chất lượng kỹ thuật, âm thanh và hình ảnh theo tiêu chuẩn phát sóng của đơn vị. Trực tiếp tham gia sản xuất một số chương trình phát thanh, truyền hình; Xây dựng kế hoạch trao đổi và mua các chương trình giải trí, phim truyện, sân khấu… phục vụ phát sóng hàng ngày nhằm góp phần làm phong phú, đa dạng chương trình phát sóng, đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí của khán giả; Quản lý, bảo quản, lưu trữ các tư liệu phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; theo dõi tổng hợp thống kê các tin, bài… được sử dụng phát sóng hàng ngày; thực hiện tính chế độ nhuận bút hàng tháng theo quy định;  Quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết bị phương tiện kỹ thuật được giao.

Trưởng phòng:   Lê Quân

Điện thoại:  02603869114, Di động:   0905514757

Email:         quankrt@gmail.com

Phó trưởng phòng:  Đỗ Văn Tuyển

Điện thoại: 0905242874

Email: krtdotuyen@gmail.com

2.6. Phòng PTTH các thứ tiếng dân tộc

2.6.1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban giám đốc về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình bằng tiếng dân tộc thiểu số (Xê Đăng, Giẻ – Triêng, Ba Na và Gia Rai) phát trên sóng Phát thanh-Truyền hình của địa phương, kênh VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

2.6.2. Nhiệm vụ:

Tổ chức sản xuất, biên tập, biên dịch, thể hiện các tác phẩm thuộc các thể loại phục vụ cho các chương trình phát thanh-truyền hình từ bản tin tiếng Việt dịch sang bằng các thứ tiếng dân tộc Xê Đăng, Gié – Triêng, Ba Na và Gia Rai; Xây dựng và tổ chức sản xuất các chương trình thời sự tổng hợp hằng ngày, các chuyên đề, chuyên mục bằng các thứ tiếng dân tộc Xê Đăng, Gié – Triêng, Ba Na và Gia Rai phát trên sóng phát thanh, truyền hình; Đảm nhận việc lựa chọn các phóng sự để sản xuất chương trình gửi phát sóng trên kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam; Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, tăng sức hấp dẫn, tạo sự quan tâm, theo dõi của bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong và ngoài tỉnh; Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức thực hiện các tác phẩm, chương trình theo kế hoạch của chương trình tiếng dân tộc; Thực hiện và khai thác các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc để làm phong phú thêm chương trình, góp phần bảo tồn vốn văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số; Phối hợp với các phòng chuyên môn khác để sản xuất các tin, bài, phóng sự, phóng sự chuyên đề, chương trình tổng hợp…và dàn dựng in thu các chương trình bằng các thứ tiếng Xê Đăng, Giẻ – Triêng, Ba Na và Gia Rai thành sản phẩm hoàn chỉnh để phát trên sóng phát thanh, truyền hình; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về định tính, định lượng các chương trình bằng các thứ tiếng Xê Đăng, Giẻ – Triêng, Ba Na và Gia Rai phát trên sóng phát thanh, truyền hình; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên tiếng dân tộc thiểu số và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công; Quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết bị phương tiện kỹ thuật tác nghiệp được giao.

Phó trưởng phòng: A Lê Khăm

Điện thoại: 0915324797

Email:         linhlinhkt@gmail.com

Phó trưởng phòng: Y Tâm

Điện thoại: 01684294521

Email:         haimattotruyenhinhkrt@gmail.com

2.7. Phòng Kỹ thuật

2.7.1. Chức năng:

Tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch, định hướng đầu tư phát triển hệ thống thiết bị kỹ thuật phát thanh, truyền hình của đơn vị tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ. Giúp Giám đốc dự thảo báo cáo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật phát thanh, truyền hình.

2.7.2. Nhiệm vụ:

Quản lý thiết bị kỹ thuật phát thanh, truyền hình được Giám đốc giao; sử dụng và khai thác có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật được giao theo đúng quy trình quy phạm của ngành, các trang thiết bị kỹ thuật trung tâm sản xuất chương trình và trung tâm truyền dẫn phát sóng; lắp đặt, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ máy móc thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng; Trực tiếp vận hành, khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng các chương trình địa phương trên hai làn sóng phát thanh và truyền hình; Quản lý, vận hành và khai thác các thiết bị của VTV, VOV, tiếp phát đầy đủ các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam theo hợp đồng đã được ký kết. Thực hiện tiếp phát sóng các chương trình trực tiếp của Trung ương cũng như các đài tỉnh khác theo yêu cầu; Đảm nhận kỹ thuật hiện trường và kỹ thuật truyền dẫn phát sóng cho việc thu ghi lưu động và truyền hình trực tiếp.

Trưởng phòng:                 Hoàng Văn Hải

Điện thoại: 0914073589

Email:         hoanghaikrt@gmail.com

Phó trưởng phòng:           Chu Văn Sử

Điện thoại:  0914118245

Email:         vansukrt@gmail.com

Phó trưởng phòng:           Nguyễn Minh Hùng

Điện thoại:  0935065354

Email:         minhhungkrt@gmail.com

 

 

 

Phản hồi

 1. Mong là đài PTTH Kon Tum sớm phát sóng lên vệ tinh Vinasat,chúc các anh chị,cô chú trong đài thật nhiều sức khỏe,công tác tốt.

  1. Từ ngày 30/11/2016, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum đã phát sóng chương trình truyền hình lên Vệ tinh Vinasat1. Cảm ơn anh Trần Hữu Lộc đã quan tâm xem chương trình truyền hình địa phương

 2. Cho mình hỏi bên đài có tuyển make up cho biên tập, hya các sự kiện văn nghệ gì khi cần không ạ?

  1. Hiện nay, Đài Phát thanh – Truyền hình chưa tuyển người, khi nào cần thì chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Đề nghị bạn cung cấp địa chỉ cho chúng tôi. Cảm ơn bạn

 3. Chào anh chị. Năm 2017 đài mình đợt tuyển dụng nào k ạ. E tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông trường cao đẳng phát thanh truyền hình 1 ạ. Anh chị có thể cho e chút thông tin được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ

  1. Năm 2017, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum tiếp tục thông báo tuyển dụng phóng viên, phát thanh viên. Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên kết quả xếp loại học tập đạt loại giỏi, ngoại hình dễ nhìn. Nam cao 1m65 trở lên, Nữ cao 1m55 trở lên.

 4. Chào các anh chị. Hiện tại em có đề tài nghiên cứu và cần một số phóng sự các năm về trước của đài về vấn đề có liên quan đến đề tài của em thì em có được sao chép và làm cách nào để tìm kiếm và sao chép. Em cảm ơn!

 5. Chào các anh chị! 
  Hiện tại đài mình có tuyển cộng tác viên viết tin bài không ạ? Phiền anh chị cho em xin chút thông tin liên quan đến cộng tác viên của đài ạ. Em xin cảm ơn! 

   1. sao truyền hình kon tum mờ vậy đài, thời đại công nghê truyền hình lên tới 4K rồi mà truyền hình kon tum còn chất lượng như 240p, đề nghị đài truyền hình nâng cấp chất lượng video lên ít nhất cũng đc 720p để nhân dân xem đài cho rõ ràng.

    1. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm đến chất lượng phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum!
     Trong lộ chuyển đổi số hóa truyền hình mặt đất của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020, tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, việc chuyển đổi có thể nhanh hoặc chậm. tỉnh Kon Tum nằm trong nhóm 4 – nhóm cuối cùng của lộ trình và kết thúc phát sóng analog vào ngày 31/12/2020.
     Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum đang thực hiện dự án hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật theo công nghệ số (digital) tiêu chuẩn HD, tuy nhiên do điều kiện kinh phí của tỉnh, dự án phải thực hiện qua nhiều giai đoạn. Hiện nay, Đài Phát thanh – Truyền hình đã thực hiện giai đoạn 1 của dự án, bao gồm phần sản xuất hậu kỳ và tổng khống chế, khán giả có thể cảm nhận được chất lượng tín hiệu kênh KRT đã đẹp hơn nhiều từ ngày 12/12/2018. Phần tiền kỳ, do chưa đầu tư được camera quay phim theo tiêu chuẩn HD, do đó tín hiệu vẫn đang là SD (720×576). Đài Phát thanh – Truyền hình Kon tum sẽ cố gắng hoàn thiện dự án để chính thức phát sóng công nghệ số, tiêu chuẩn HD vào thời gian sớm nhất.
     Rất mong quý khán giả thông cảm và đồng hành cùng KRT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *