• Dự thảoQuyết định của UBND về quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, được ban hành kèm theo Quyết định số53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum”. Văn bản tham gia ý kiến của các quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 02/01/2021để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh.
  Dự thảo tờ trình UBND tỉnh
  Dự thảo Quyết định bổ sung
 • Dự thảoQuyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum“. Văn bản tham gia ý kiến của các quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 26/03/2021 để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh.
  Dự thảo tờ trình UBND tỉnh
  Dự thảo quyết định QPPL
  Phụ lục 1
  Phụ lục 2
  Phụ lục 3