(kontumtv.vn) – Sáng 24/5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị  học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 13 điểm cầu,  gồm 3 điểm cẩu cấp tỉnh tại Hội trường Ngọc Linh, Hội trường Tỉnh ủy, Hội trường HĐND tỉnh và 10 điểm cầu các huyện, thành phố. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/5.

Đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu là Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

hoc tap

Hội nghị tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 -2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng đã thảo luận và thông qua nhiều quyết sách quan trọng có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong những năm sắp tới. Vì vậy việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Để việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được nghiêm túc, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: “Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết XII của Đảng đề ra, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, nghiên cứu, quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết XII của Đảng. Trên cơ sở đó nêu cao trách nhiệm, đề xuất với  Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tập trung thực hiện có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết XII của Đảng đã đề ra”.

Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung cơ bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí đã quán triệt  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 -2020.

Ngày 25/5, Hội nghị  học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sẽ tiếp tục với những nội quan trọng khác. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự sau.

                                                             Thanh Tùng – Công Luận