(kontumtv.vn) – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh