Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 13/11/2016

Đã đăng vào 14 Tháng 11, 2016 lúc 6:28

(kontumtv.vn) – Ông A Cường – Giám đốc Sở Nội vụ trả lời về thực hiện đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét