Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân hỏi-Thủ trưởng CQCN trả lời 3/3/2019

Đã đăng vào 4 Tháng 3, 2019 lúc 5:52

(kontumtv.vn) – Giám đốc sở Nội vụ A Cường trả lời việc thực hiện Nghị định 113 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108 ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét