(kontumtv.vn) – Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tiến hành phân bổ số lượng đại biểu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

HDND tinh

Theo đó, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu trong nhiệm kỳ 2016-2021 là 50 đại biểu và tổng số giới thiệu là 100 ứng cử viên. Để giúp cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ số người giới thiệu ra ứng cử tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đúng quy trình, theo quy định, tại Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBMTTQVN tỉnh đã quán triệt cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh một số nội dung cần lưu ý về thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhất là những nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn về cách thức tổ chức Hội nghị cử tri để giới thiệu người ra ứng cử; cách thức trang trí maket, lập biên bản hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm đảm bảo công tác giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.

                                                           Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *