(kontumtv.vn) – Nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ chi tiết phần vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 còn lại chưa phân bổ khi đảm bảo điều kiện theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công, trong đó tập trung các dự án lớn, trọng điểm, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đồng thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của các dự án không có khả năng giải ngân trong năm 2021; các dự án của các chủ đầu tư dự kiến đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 70% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2021 để điều chuyển cho các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2021; kiên quyết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chuyển chủ đầu tư đối với các chủ đầu tư có nhiều dự án thường xuyên bị chậm tiến độ và giải ngân đạt thấp, giao cho các chủ đầu tư có năng lực quản lý, thực hiện tốt hơn./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *