(kontumtv.vn) – So với mức bình quân cả nước, trong năm 2021, đóng góp của tăng năng suất tỉnh Kon Tum (TFP), vào tăng trưởng kinh tế vẫn còn thấp. Để nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, mới đây, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch “Nâng cao đóng góp của các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu đưa năng suất các nhân tố tổng hợp trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực. Thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu GRDP tăng bình quân từ 10%/năm trở lên. Để đạt được kết quả này, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2022-2025 tăng suất lao động khoảng 7,5%/năm; đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế khoảng 40%. Định hướng đến năm 2030, phấn đấu tăng suất lao động khoảng 8%; đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế khoảng 45%.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *