(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, bóc tách, xác định rõ nguyên nhân và thời gian xảy ra đối với diện tích đất chồng lấn, lấn chiếm trên lâm phần của các đơn vị chủ rừng hiện có; đề xuất giải pháp xử lý cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương và rà soát kết quả thực hiện việc xử lý sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp. Cùng với đánh giá thực trạng, UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy định và chỉ đạo của TƯ về sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp để đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời xác định rõ chủ thể quản lý diện tích rừng trồng trên địa bàn quản lý, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân theo dõi, hướng dẫn và chăm sóc diện tích rừng trồng đảm bảo thành rừng, tránh làm thất thoát vốn trồng rừng; báo cáo kết quả phát hiện, xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý và tổ chức Hội nghị xử lý diện tích đất chồng lấn, lấn chiếm và sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp trong tháng 9./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *