(kontumtv.vn) – Đảng ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII cho hơn 200 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Hội nghị quán triệt các nội dung chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng uỷ Sư đoàn 10 đã phổ biến kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, đồng thời yêu cầu các cấp uỷ đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

 CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *