(kontumtv.vn) – Đảng uỷ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tổ chức  hội nghị tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết 765 ngày 20-12-2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đây là đơn vị được Đảng uỷ Bộ đội biên phòng tỉnh chọn tổ chức đầu tiên để rút kinh nghiệm.

Thời gian qua, Đảng uỷ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác huấn luyện của đơn vị, thành lập, kiện toàn tổ cán bộ huấn luyện; tổ chức phân công nhiệm vụ biên soạn giáo án, bài giảng,  tổ chức huấn luyện  đảm bảo tiến độ và yêu cầu đặt ra. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ, nhất là huấn luyện bắn đạn thật; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, với phương châm “Cơ bản, thiết thức, vững chắc’’ và 4 xây 4 chống, xác định giáo dục chính trị là cơ sở, huấn luyện chuyên ngành là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt; huấn luyện sát nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện Đề án “Đối mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện’’ theo hướng thiết thực, hiệu quả; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát tình huống, phương án, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của đơn vị; huấn luyện sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nâng cao khả năng xử lý các tình huống. Công tác chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập được quan tâm đầu tư và đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.

  Văn Lý

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *