(kontumtv.vn) – Sáng ngày 7/11, Học viện Chính trị Khu vực III phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cập nhật, kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Khóa học được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 7 – 11/11. 110 học viên sẽ được các giảng viên đến từ Học Viện Chính trị Khu vực III truyền đạt 9 chuyên đề như tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI; tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương…

Khóa học được tổ chức nhằm nâng cao trình độ, năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp ngành, địa phương để có thêm kinh nghiệm xử lý, giải quyết các tình huống cũng như phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới./.

Đăng Huy Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *