(kontumtv.vn) – Quy định rõ trình tự, thủ tục, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo; những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo; làm rõ hành vi vi phạm gây ra sự cố lật cầu treo Chu Va 6;… là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 17-21/3/2014.
Ảnh  minh họa

Quy định rõ trình tự, thủ tục, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo

Tại  Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền và quy định rõ về trình tự, thủ tục, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, bảo đảm sự thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật về công tác này, tạo thuận lợi cho công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo được thực hiện thống nhất, hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Nội vụ đôn đốc, rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức (CCVC), đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực của CCVC; hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm hiệu quả nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC. Khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, nội dung đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu vị trí việc làm.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ ban hành chính sách tinh giản biên chế để đưa những CCVC hạn chế về phẩm chất, trình độ, năng lực công tác không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi công vụ.

Cán bộ, CCVC trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng; phát hiện, tố cáo những tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng

Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tại  Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Chú trọng các cơ chế, chính sách về quyền sở hữu tài sản, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số, các quy định về phá sản, giải thể, cạnh tranh …. Xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ, thông suốt các thị trường hàng hóa, lao động, chứng khoán, bất động sản, khoa học công nghệ và các loại thị trường khác, bảo đảm phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Quyết định số 372/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký xã đạt chuẩn NTM và được UBND cấp huyện xác nhận; Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.

Huyện đạt chuẩn NTM phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký đạt chuẩn NTM và được UBND cấp tỉnh xác nhận; có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định; 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn NTM phải đảm bảo có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập và các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký đạt chuẩn NTM và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; có 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định; 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn NTM phải đảm bảo có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM và các xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập. Các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo

Thủ tướng Chính phủ quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân năm 2013-2014 ở Đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 15/3/2014 đến hết ngày 30/4/2014.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo một số ngân hàng thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 20/9/2014; mức lãi suất cho vay tối đa 7%/năm.

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ với thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng kể từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 20/7/2014.

Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương theo nội dung Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 16/NQ-CP về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Thủ tướng  yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát các dự án lớn, dự án trọng điểm có ý nghĩa liên vùng đang triển khai thực hiện nhưng thời gian dự án kéo dài và các dự án hạ tầng quan trọng dự kiến tập trung đầu tư đến năm 2020 (theo thứ tự ưu tiên) để tập trung chỉ đạo và tập trung nguồn lực, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Từ 2016 nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân

Theo  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, từ năm 2016 -2020, cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1/1/2016.

Từ năm 2016, cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1/1/2016 vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác lập thông tin về công dân và số định danh cá nhân, cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh.

Phấn đấu giảm số người chết và mắc bệnh lao

Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đặt ra mục tiêu hết năm 2015 phải giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 187 người trên 100.000 người dân; giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 18 người trên 100.000 người dân.

Mục tiêu hết năm 2020, giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 131 người trên 100.000 người dân; giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 10 người trên 100.000 người dân; khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc với tỷ lệ dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

Làm rõ hành vi vi phạm gây ra sự cố lật cầu treo Chu Va 6

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc gây ra sự cố lật mặt cầu treo Chu Va 6 xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2014.

Trước đó, vào ngày 24/2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra sự cố lật mặt cầu treo Chu Va 6 làm 8 người thiệt mạng, 38 người bị thương.

Kiểm tra, làm rõ thông tin “hàng lậu chọc thủng đường biên”

Báo Thanh niên các số ra ngày 17,18/3/2014 có bài: “Hàng lậu chọc thủng đường biên”, phản ánh hoạt động buôn lậu đang diễn ra rất nghiêm trọng tại khu vực bến Quang Kim, xã Quang Kim, huyện Bát Xát và khu vực bến Na Mo, km6, quốc lộ 70, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầuChủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung báo Thanh niên phản ánh; nếu có vi phạm thì phải xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân quản lý địa bàn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2014.

Thúc đẩy các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu  Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện việc cân đối, bố trí đủ vốn cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo và thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng sụt, trượt quốc lộ 12 đoạn qua thị xã Mường Lay nhằm bảo đảm giao thông an toàn cho các hộ dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 332/TB – VPCP ngày 27/8/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền nhằm bảo đảm việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu đúng tiến độ, theo đúng quy định.

Xây dựng ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ

 Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, từ nay đến năm 2015, kế hoạch sẽ tập trung thực hiện nâng cao 3 cơ sở giám định; điều tra, thống kê, tổng  hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thành xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Đồng thời, thực hiện giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ mới được quy tập và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân tại các địa phương thực hiện phân tích ADN và lưu giữ tại ngân hàng gen; xây dựng ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ và thân nhân để phục vụ so sánh, đối chiếu xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *