(kontumtv.vn) – Sau 1 ngày rưỡi làm việc với tinh thần trách nhiệm, trưa 29/12, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì về triển khai nhiệm vụ năm 2016 đã kết thúc.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương thảo luận, đóng góp các ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, tham gia góp ý, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại hiện nay và những giải pháp trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, điều hành ngân sách nhà nước năm 2016.

Năm 2016, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra mục tiêu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Phấn đấu đưa tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 1,3 – 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất cao 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn mà Chính phủ đã đề ra trong dự thảo Nghị quyết. Đó là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; tạo chuyển biến căn bản về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Đồng thời bổ sung và đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến đóng góp có chất lượng của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước Năm 2016. Về các giải pháp trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chính phủ cũng như chính quyền địa phương các cấp phải nỗ lực, với tinh thần là ra sức phát huy những kết quả đạt được, những chuyển biến, tích cực, những thành tựu đạt được, những kinh nghiệm quản lý, điều hành tốt, hiệu quả chúng ta phát huy. Ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức, với tinh thần nỗ lực để biến khó khăn, thách thức thành thuận lợi để chúng ta khắc phục, vượt qua. Chúng ta phải theo sát tình hình, trên cơ sở chủ trương chung của Đảng, Hiến pháp, luật pháp của Nhà nước, căn cứ vào tình hình thực tế để đề ra những chủ trương, giải pháp, biện pháp thích ứng, kịp thời để đạt mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, hoàn thiện thể chế, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực; kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh. Đi đôi với đó là phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiến bộ, công bằng xã hội; an sinh, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững; tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, tạo tiền đề cho kế hoạch 2016- 2020.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *