(kontumtv.vn) – Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nhà khoa học sẽ là hạt nhân, tấm gương sáng lan tỏa niềm đam mê, say mê khoa học công nghệ để đóng góp cho đất nước.

Chiều tối nay (01/11), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 112 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước về tham dự Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

chu tich quoc hoi gap mat cac tri thuc khoa hoc va cong nghe tieu bieu hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 112 nhà trí thức khoa

học và công nghệ tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước về tham dự Lễ tôn

vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nhà khoa học sẽ là hạt nhân, tấm gương sáng lan tỏa niềm đam mê, say mê khoa học công nghệ để đóng góp cho đất nước. Quốc hội sẽ luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để nâng cao chất lượng soạn thảo từng dự án luật.

Các trí thức trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ cho rằng, đội ngũ trí thức nói chung, trí thức khoa học, công nghệ nói riêng dù ở bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử, cũng ý thức được trách nhiệm của mình với tiền đồ của Tổ quốc, giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

chu tich quoc hoi gap mat cac tri thuc khoa hoc va cong nghe tieu bieu hinh 2
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nhà khoa học sẽ là hạt nhân, tấm

gương sáng lan tỏa niềm đam mê, say mê khoa học công nghệ để

đóng góp cho đất nước.

Dưới sự chỉ đạo quan tâm của lãnh đạo và các cơ quan chức năng của Đảng, nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ý thức được trách nhiệm của mình với tương lai của đất nước, đã và đang làm việc tích cực, cống hiến hết mình, đóng góp to lớn vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thực hiện vai trò phản biện xã hội.

Theo các trí thức khoa học và công nghệ, trong bối cảnh  công nghệ 4.0 như hiện nay, Việt Nam vẫn còn có khoảng cách khá xa, nên cần phải chớp thời cơ, đi tắt, đón đầu; đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ khoa học; đề nghị Quốc hội ban hành các văn bản pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đây là việc làm cần thiết, quan trọng để các trí thức đóng góp cho đất nước.

chu tich quoc hoi gap mat cac tri thuc khoa hoc va cong nghe tieu bieu hinh 3
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, 112 trí thức tiêu biểu năm nay và các

trí thức khác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là nhân tố quan

trọng cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, 112 trí thức tiêu biểu năm nay và các trí thức khác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là nhân tố quan trọng cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Với quan điểm khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong việc đóng góp vào quá trình phát triển đất nước; nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển khoa học, công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức đã được ban hành. Vì thế, phát triển nguồn khoa học, công nghệ trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, nâng cao sức mạnh của quốc gia.

“Trong nhiều năm qua, các nhà trí thức, nhà khoa học, cũng như các ngành khoa học đã có sự đóng góp rất quan trọng trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước; vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức không ngừng được củng cố, nâng cao, tăng cả về số lượng và chất lượng. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, mang tính ứng dụng cao, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống. Trước đây, chúng ta hay nói, các đề tài nghiên cứu nghiệm thu xong, hội đồng cho ý kiến, chấm điểm xong mang vào ngăn kéo. Giờ ít nói đến điều đó, mà những đề tài này đã đi vào thực tiễn đời sống và ứng dụng trong sản xuất, vào trong các hoạt động kinh tế của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

chu tich quoc hoi gap mat cac tri thuc khoa hoc va cong nghe tieu bieu hinh 4
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhà trí thức khoa học và

công nghệ tiêu biểu chụp ảnh tại Hội trường Diên Hồng.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đoàn kết, tập hợp, quy tụ các nhà trí thức, nhà khoa học với nhiều hình thức, cách làm hay nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức, từ đó, thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa đất nước hội nhập và phát triển cùng thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các nhà trí thức khoa học, công nghệ và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian qua.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với nước ta. Với mong muốn khoa học, công nghệ đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nhà trí thức khoa học, công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển khoa học, công nghệ, tập hợp, động viên và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ.

“Các nhà trí thức, nhà khoa học cần đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo, bám sát thực tiễn sản xuất, đời sống, nhu cầu của nền kinh tế thị trường để có nhiều hơn nữa những công trình nghiên cứu phù hợp, mang tính ứng dụng cao đi vào cuộc sống; đặc biệt là góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa, khẳng định thương hiệu của hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước cũng như quốc tế. Điều đáng mừng là khi người dân đi mua hàng, hàng hóa Việt Nam có giá hơn và người dân tin tưởng hơn”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  lưu ý, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục bám sát các mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước để định hướng hoạt động phát triển khoa học, công nghệ; tích cực tiếp thu, cập nhật những kiến thức mới của khoa học, công nghệ trên thế giới đề xuất ứng dụng vào Việt Nam, từng bước giúp nước nhà tự chủ về khoa học công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước nhà.

Liên hiệp cũng cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, công nghệ sáng tạo, nâng cao chất lượng các diễn đàn trí thức, tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện, giám định các chính sách, chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Đảng và Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật tạo hành lang pháp lý, cũng như bố trí nguồn lực tài chính để đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, việc đầu tư cho khoa học, công nghệ còn chưa đáp ứng được yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội mong rằng, các nhà trí thức cùng chia sẻ với khó khăn chung này.

Trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là những quy định pháp luật liên quan đến khoa học, công nghệ nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội mong các nhà khoa học sẽ là hạt nhân, tấm gương sáng lan tỏa niềm đam mê, say mê khoa học công nghệ để đóng góp cho đất nước. Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để nâng cao chất lượng soạn thảo từng dự án luật./.

Lê Tuyết/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *