(kontumtv.vn) – Ban dân tộc tỉnh đã làm việc tại huyện Ngọc Hồi nhằm nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 và các nguồn vốn khác trên địa bàn.

Đến nay, huyện Ngọc Hồi đã tiến hành rà soát và đề xuất 44 danh mục đầu tư gồm hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung; quy hoạch bố trí khu dân cư; đầu tư hạ tầng thiết yếu phục sản xuất đời sống vùng dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế – xã hội nhóm dân tộc rất ít người BRâu với tổng nhu cầu vốn khoảng 75 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đã tiến hành rà soát và đề xuất hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho gần 600 hộ với tổng nhu cầu vốn hơn 47 tỷ đồng. Đồng thời rà soát, đề xuất hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế đối với dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiên, phát huy vai trò người có uy tín…với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 50 tỷ đồng.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *